فردا راهی نورم

نور الهی سالهاست در این سرزمین  می درخشد!

تا بحال پاهایم خاک نرم شلمچه و دهلاویه رالمس نکرده

تا بحال چشمان ناتوانم طلائیه را ننگریسته

تا بحال.......

نمیدانم آیا فردا هم مثل گذشته ام خواهد بود!آیا شهدا با همه گناهانم مرا میپذیرند؟

دلم شور میزند

آهای شهدا......

من با تمام جسارتم فردا عازمم!

مرا میپذیرید؟؟؟

نگران آینده ام!!!

آیا بعد از لطف شهدا من میتوانم خود را و آن نور الهی را حفظ کنم؟؟؟

غرق مادیات میشوم یا غرق الهیات؟؟؟

دلم شور میزند!

خوشحالم!!!

.....................................................................

حلالم کنید نه به خاطر اینکه نکنه شهید شم و از این حرفانیشخندچشمک

به خاطر اینکه شاید با این کار شما شهدا منو بهتر بپذیرن

برام دعا کنین

نه برای اینکه........

شاید با این کارتون خاک این سرزمین کمی به من تخفیف بده.

یا حق