ما مدعیان دل خزانی داریم

 

با حضرت دجال تبانی داریم

 

ما لاف زن ندبه و اشک و آهیم

 

این جمعه نیا!جام جهانی داریم...