ماه شعبان آمدو محبوب بی همتا نیامد

ماه دیگر آمد و آن ماه خوش سیما نیامد


سالها شد دل به شوق دیدن رویش روانه

خسته شد این دل ولی آن دلبر دلها نیامد


جان من در انتظار آن مسیحا دم برون شد

از برای زنده کردن یک دم از عیسی نیامد


کور شد چشمان یعقوب دلم از هجر رویش

بر شفای چشم دل یک پیرهن اما نیامد


تشنگان دیدنش چشم انتظار جام وصلش

لیکن آن ساقی مستان با می و صهبا نیامد


جان به لب آمد ز دوری نگار ما و لیکن

یادگار آل طه یوسف زهرا نیامد

«محمد علی صولی»

 

نسیم خوش ماه شعبان وزیدن گرفته است تا اشتیاق ورود به ماه رمضان را در این

گرمای داغ تابستان لذت‏بخش کند، ماهی که واسطه ورود به زیباترین ماه سال است

 

از همه شما التماس دعای خیر دارم!