خاله جون من هر بار اسم  اوباما رو میشنوم یاد حباب 

می افتم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

یاد جمله ای زیبا و قابل تامل افتادم که چند سال پیش شنیده بودم:

 

 

در هنگامه قدرت؛به حباب فکر کن......