همیشه می گویند فلانی به مرگ طبیعی مرد اما تا کنون هیچ کس توضیح نداده که بالاخره چه نوع مردنی را باید مرگ طبیعی دانست!؟!

فردی که با سرعت زیاد در بزرگراه جولان می دهد و خود را به کشتن می دهد به مرگ طبیعی مرده یا فردی که انواع سموم را وارد بدن خود می کند و چون ناگهانی سکته قلبی میزند مرگش را طبیعی قلمداد می کنیم؟!؟

نکند مقتولین محترم و خود کشی کنندگان گرامی نیز قرار است در این دسته جای گیرند؟؟؟

اما....

فکر می کنید شهادت چه نوع مرگی است!؟اگر همه مردنها طبیعی است نکند شهید به مرگ غیر طبیعی می میرد؟؟؟

به نظر من شهادت تنها مرگی است که با طبیعت و سرشت آدمی تطابق دارد...

این مائیم که از طبیعت وجودیمان فاصله گرفته ایم و هرچیز غیر طبیعی را مطابق سرشت  آدمی می دانیم...

این مائیم که به غلط قدم در راهی نهاد ه ایم که فرسنگها از فطرتمان فاصله گرفته و تازه خیال هم می کنیم راه شهدا بیراهه بوده و خود را به کشتن داده اند!!!!

شهید بر اساس   وجدان

                                    سیرت

                                                طینت

                                                            و فطرت بیدارش

 

راهی را انتخاب کرده که خدا به خاطر آن اشرف مخلوقاتش لقب داده است...

او راهی را پیمود که هر انسان فهیم و شریف و با شعوری باید طی کند آن را...

آری...

ما در لجن زار غیر طبیعی مان غوطه ور شدیم و شهید این عنصر مطیعا بامر الله را اسطوره میخوانیم و گمان می بریم دیگر چنین کسانی نخواهند آمد....

شهید نظر می کند به وجه الله چون   

 از خلیفه خدا بر روی زمین جز این انتظار نمی رود...

شهید نزد خدا روز ی میخورد چون

خدای رحمان انسان را آفرید تا درو خوان پربرکت رازق روزی بخورد...

پس

شهید هم حیاتش تنها حیات طبیعی است ...

و هم مماتش تنها ممات طبیعی...

 

 

 

اللهم اجعلنی من انصار الحسین الذی جعلته سید الشهدا ....