بغض کرد

یادش آمد پدرش گفته بود سپرت را بفروش و با پولش زندگی بساز برای فاطمه ام...

اما نگفته بود دخترم خودش سپر می شود برایت...