بخواب بابا

این دنیا برای چشم پوشیدن خوب است و بس
 بخواب که سختی های این شهرچشمانت را خسته کرده

 

 

 


بابای خوبم
حیف است چشمانت ببیند دخترکان عروسکی شهر را که به سان بوزینگانی سرخوش و مانیک خود را و شرف خود را از این دست به آن دست می کنند.
چشمان تو زیبایی معبود را درک کرده و حیف است غر زدن های مردم شهری را ببیند که شیر و مرغشان تمام فکر و ذکرشان شده و تمام دغدغه شان قیمت ارز گشته

بخواب بابای خوبم که سخت است برایت غریبی مولا ببینی.این روزها خراسان شمالی چاه درد دل های اقا شده و غریبانه در منظر مردم بی ریای باب الرضا دپیشگاه خدا از درگاه خدا طلب مغفرت می کند برای کار نکرده! برای جمعیتی که روز به روز رو به کاهش است و مسئولین در جایگاه خود فراموش کرده اند ارمان های ایران و انقلاب را و فریاد رابطه با آمریکا سر می دهند.

بابای خوبم
خوش به حالت که ارام ارمیده ای ونیستی که سختی جنگ نرم را هم تجربه کنی.
به ما یاد داده اند یک چیز نمی تواند دو چیز متضاد باشد اما این جا هست: هم سخت است و هم نرم!!!و تو کودکت را در میان سختی ها و نرمی ها و کجی ها و راستی ها تنها گذاشتی که یاور رهبرم باشم که همان یار در گهواره بودم…
ادامه میدهم راهت را و بدان که من نیز به مانند تو چشمانم را می بندم به روی تمام لذات دنیا و به ندای حضرت روح الله و حضرت اقا لبیک خواهم گفت…