حسینیه دل:فبعزتک یا سیدی لو نهرتــنی ما برحت من بابکــــــــــ

به عزتت سوگند اگر برانیم من هرگز از در خانه ات بر نخیزم

 

بی حسین هرگز...