خسته مباد گام های استوارتانامت همیشه در صحنه بار دیگر جوششی عظیم را به جهانیان نشان دادند و اعلام داشتند که تحریم ها و گرانی ها و مشکلات داخلی و ... نمی تواند اراده پولادین آنان را سست کند.
پ ن: عکس ها با دوربین تلفن همراه گرفته شده و از بابت غیر حرفه ای بودن عذر خواهی می کنم...همینی که هستخنده

**************************************