این عید به نور فاطمیـــه زیباستــــــ
روزی تمــام سال ما با زهراستـــــــ
با بردن نام فاطـــــمه فهمیدیـــم
سالی که نکوست از بهارش پیداستــــ
 
×××××××××××××××××××××××××××××××

با نام زهرا افطار می کنم روزه 91 را در آغازین لحظات سال 92 با دعای یا مقلب القلوب باشد که قلبم حرم الله شود و فقط خدا در آن سکنی گزیند...

(( القلب حرم الله و لا یسکن فی حرم الله غیر الله))

چنین قلبی گوارای وجودتان

""یا زهرا""