نمی خواهم برنجانم دلت را بی سبب اما

 چگونه مرگ یک مادر چهل تن متهم دارد؟؟؟