چشم هایت ورودی قلب تو هستند
قلبی که باید محبت اهل بیتـ ـــ در آن باشد و سرباز امام زمان گرداندتــــ ـــ
اگر در شبکه های اجتماعی فعالیتـ ــ می کنی ، هرکسی را جزو مخاطبین خود مگذار...
حتی اگر با توجیه بسیار منطقی همراه باشد...
مگذار فیس و پلاس و اینستاگرام و ... چشمانت را به یغما ببرند...

مواظب چشم هایی باش که امید تماشای مهدی فاطمه را دارد...
مواظب چشم هایی باش که اولین قسمت بدن تو خواهند بود که در قبر پوسیده خواهند شد و شاید خیلی زود باید خود را آماده پاسخگوئی بکنند...
تو با این چشم ها مادرت را می نگری، پدرت را می نگری، فرزندت را می نگری که هدیه ای است از جانبــ ـــ خدا...
تو با این جواهر های درخشانتــ ــــ قرآن می خوانی و کمیل و ندبه زمزمه می کنی
این الماس های پرگوهر صورت تو امانتند و بازپس گرفته خواهند شد.
مگذار درخشانی اش هدر برود...
دخترکــ ــ های بزک کرده رنگارنگــ شهر لیاقت چشمان تو را ندارند...
مردگان متحرکی که برای عیش و نوش خود دور دور می زنند در خیابان ها و کوچه پس کوچه ها برای نگاه تو حقیرند...

مواظب چشمانت باش تا لیاقتــ ـــ دیدار یابی...


یا حســــین علیک السلام